Export Policy

 

Wij verzenden naar alle Europese landen en de landen die bij registratie zijn vermeld. Het is niet toegestaan artikelen opnieuw te exporteren naar gesanctioneerde landen. Zie onze algemene voorwaarden. Let op, op sommige producten zitten restricties zoals bepaalde EU landen, dit staat bij het product op de pagina vermeld.

 

Door over te gaan tot een transactie om een of meer (weder)export beperkte artikelen te kopen, verklaart de klant dat Optics-World B.V. voor de aankoop dergelijke artikelen niet hoeft te exporteren, tenzij Optics-World B.V. op de hoogte is van de export en de juiste exportvergunning heeft verkregen van Nederland (en indien benodigd uit het land van herkomst). De klant is niet van plan dergelijke artikelen na ontvangst van Optics-World B.V. te exporteren zonder toestemming vanuit Nederland (en indien nodig uit het land van herkomst). De klant heeft zelf ook een vergunning nodig indien de klant deze exporteert naar de toegestane landen. Deze moet de klant zelf aanvragen in het land waar de klant gevestigd is, dit is altijd de klant zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit mag alleen naar de toegestane landen die toegestaan zijn vanuit Nederland en het land waar het product is gemaakt indien dit vereist is.

 

 

Optics-World B.V. beschikt over een doorlopende exportvergunning voor DUAL-USE artikelen voor leveringen buiten Europa. (Let alleen op de toegestane landen).

Conform onze licentie (UAU 001) kunnen wij Thermische camera's (GEEN Thermische richtkijkers) naar de volgende landen versturen: Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland inclusief Liechtenstein, de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk.

 

Alle toepasselijke exportvoorwaarden staan vermeld in onze voorwaarden.

Artikel 1. Partijen en toepasselijkheid
1.1 A) Optics World B.V. is een leverancier gespecialiseerd in de levering van optische producten, zoals richtkijkers, nachtkijkers etc. Optics World B.V. wordt in deze set algemene voorwaarden bij haar volledige naam genoemd of verkort aangeduid als “Leverancier”.

B) De wederpartij van Optics World B.V. wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als de “Afnemer”.

C) In deze algemene voorwaarden wordt met “Producten” bedoeld, al hetgeen Optics World B.V. op haar website aanbiedt.

1.2 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Optics-World B.V. sluit en alle producten die u bij haar afneemt.
1.3 Van de algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk worden afgeweken.
1.4 Bij iedere bestelling die u plaatst, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze set algemene voorwaarden.

 

Artikel 6. Bijzondere bepalingen

6.1 Optics-World B.V. levert conform de Nederlandse wet en  levert producten die toegestaan zijn in Nederland. De Afnemer is altijd zelf verantwoordelijk voor naleving van de wet- en regelgeving in haar land. Optics-World B.V. levert producten die mogelijk niet in ieder land zijn toegestaan om te kopen en de houden. Optics-World B.V. draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor en is dus niet aansprakelijk voor levering van Producten die in het land van bestelling of levering verboden zijn. Indien blijkt dat een Product in dat land verboden is, dan levert dat geen recht op restitutie van de koopprijs op en/of schadevergoeding.

6.2  In het verlengde van het voorgaande, wijst Optics-World B.V. erop dat het verboden is om de Producten die zij op haar website aanbiedt, door te verkopen aan landen/mensen die op een sanctielijst staan. Raadpleeg voor sanctielijst altijd de website van de betrokken autoriteiten.

6.3  Optics-World B.V. levert onder andere Producten die zijn gefabriceerd in de Verenigde Staten. Bij de levering van Producten door de Verenigde Staten, worden doorgaans diverse verplichting/beperkingen opgelegd, bijvoorbeeld ten aanzien van wederverkoop. Optics-World B.V. is altijd bevoegd tot wederverkoop, op grond van afspraken die zij heeft met haar leveranciers in de Verenigde Staten. Het is u – de Afnemer – echter verboden om producten die zijn gefabriceerd in de Verenigde Staten, door te verkopen cq. zelf te verkopen aan landen buiten uw eigen land en/of aan militaire eenheden die de Producten inzetten voor militaire doeleinden. Door de order te plaatsten verklaart Afnemer zich te conformeren aan de regels die de fabrikant van de Producten oplegt. De Afnemer vrijwaart Optics-World B.V. volledig voor eventuele schendingen van de regels die de fabrikant heeft opgelegd en haar negatieve gevolgen.

6.4  U bent zich ervan bewust dat u na ontvangst van het product en betaling de nieuwe eigenaar bent en te allen tijde zelf onderzoek moet doen of u het product mag wederuitvoeren conform de geldende wet- en regelgeving in uw land én het land van herkomst.

 

Artikel 8. Embargo landen

Optics-World B.V. verstuurt geen producten naar landen op sanctielijsten. Die sanctielijsten zijn raadpleegbaar op websites van lokale bevoegde autoriteiten. Het gaat hierbij om sanctielijsten van Nederland, maar ook van het land van herkomst van het product (dus waar het product is geproduceerd). (Weder)export of tijdelijk uitvoeren naar landen op een sanctielijst is verboden. Bij eventueel vermoeden van doorlevering of uitvoeren naar de genoemde landen zal Optics World B.V. niet over gaan tot levering en heeft zij het recht een order kosteloos te annuleren. Indien een genoemd land een bestelling plaatst, heeft Optics-World B.V. ook altijd het recht om de order zonder opgaaf van reden te annuleren.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Europese sanctie map: https://sanctionsmap.eu/#/main Ook is de Amerikaanse sanctielijst van toepassing, welke u kunt raadplegen op: https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search

 

Artikel 9. Bestellingen buiten Europa.

Optics-World B.V. verstuurt geen warmtebeeld/thermische apparatuur (uitgezonderd thermische richtkijkers, hiervoor is buiten de Benelux altijd een vergunning nodig) buiten Europa tenzij de bestemming binnen de volgende landen is: Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland met inbegrip van Liechtenstein, Verenigde Staten van Amerika en Verenigd Koninkrijk. Voor deze landen hebben wij een permanente uitvoervergunning EU 001 voor DUAL-USE goederen. Deze goederen worden wel altijd gemeld via de expediteur bij de Douane. Deze goederen worden uitsluitend verzonden.

 

Artikel 10. Goederen conform de militaire goederenlijst.

Optics-World B.V. levert alleen goederen die onder de militaire goederenlijst zijn ingedeeld binnen de Benelux zonder exportvergunning (vrijstelling vergunningplicht). Buiten de Benelux is hiervoor altijd een exportvergunning nodig van de CDIU. Hiervoor dient de eindgebruiker te allen tijde een End-Use Statement te ondertekenen. Goederen welke hierin zijn ingedeeld in ons assortiment zijn thermische richtkijkers (richtkijkers met beeldversterking ML1 D.) en nachtzicht(accessoires) vanaf GEN 1 (ML15 C.). Deze worden buiten de Benelux uitsluitend verzonden na ontvangst van een vergunning voor uitvoer van de CDIU. Indien een richtkijker speciaal ontworpen is voor uitsluitend militair gebruik bij de overheid kan deze onder de exportregelgeving zijn ingedeeld als ML1 D. Deze goederen worden uitsluitend verzonden.

Meer informatie vindt u op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:100:FULL&from=EN

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten met Optics-World B.V. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden beslecht door de Nederlandse rechter.

 

Talen
English Nederlands Deutsch Francais Espanol
Valuta
Snel zoeken
Wij accepteren