Optics-World B.V.

 

Artikel 1. toepasselijkheid
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor alle producten die u op Optics-World B.V. aantreft.
1.2 Van de algemene voorwaarden kan worden afgeweken, dit moet dan door Optics-World B.V. schriftelijk worden vastgelegd.
1.3 Bij een bestelling gaat u akkoord met de voorwaarden van Optics-World B.V..
1.4 Optics-World B.V. is niet aansprakelijk voor eventuele (tussentijdse) prijswijzigingen. Eventuele typefouten in het systeem staan niet garant voor levering van producten.

1.5 Sommige producten zijn uitsluitend leverbaar voor overheden, informeer altijd voor uw bestelling of het product geleverd kan worden aan particulieren.
1.6 U dient zelf te controleren of de bestelde producten toegestaan zijn in uw land, wij leveren conform de Nederlandse wetgeving en zijn niet verantwoordelijk voor eventuele inbeslagname of boetes. Controleer altijd of u het product mag importeren (met of zonder vergunning).

1.7 Op overeenkomsten tussen de Optics-World B.V. de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 2. totstandkoming (en beëindiging) van de overeenkomst
2.1 Een overeenkomst met Optics-World B.V. komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mail adres. Het is hierbij niet van belang of de order via de website of telefonisch is besteld.
2.2 De klant kan zijn bestelling ontbinden, dit moet binnen 24 uur na plaatsingsdatum, d.m.v. een e-mail te sturen naar info@Optics-World.nl.
2.3 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop (= factuurdatum) worden geretourneerd door een consument indien verpakking en product in originele staat en niet beschadigd. Hiervoor worden dan wel orderkosten (max 50% van factuur waarde) ingehouden. Het restant word teruggestort aan koper. De retourkosten zijn voor eigen rekening en het retour sturen is op eigen risico. 

2.4 Wanneer Optics-World B.V. een product heeft besteld dat speciaal is besteld door de klant en niet veel voorkomend is kan Optics-World B.V. hierop bepalen dat men een tegoedbon krijgt van het verschuldigd bedrag, of het product niet retour kan zenden. Tevens geld dit ook voor een openstaande bestelling, wanneer deze speciaal op verzoek is besteld kan deze niet worden geannuleerd, dit geld ook voor producten van Flir (Dit omdat hiervoor een STA is getekend) en producten waarvoor een exportvergunning is aangevraagd of afgegeven.

2.5 Voor zakelijke aankopen (B2B), dus aankopen gedaan door ondernemers, geldt eveneens géén herroepingsrecht of wettelijke bedenktijd. Zij hebben zodoende geen wettelijke mogelijkheid om zonder opgave van redenen hun aankoop binnen 14 dagen terug te sturen en hun volledige aankoopbedrag inclusief bezorgkosten terug te krijgen, eveneens geldt dat zij geen bestellingen kunnen annuleren welke besteld zijn als zakelijke aankoop.

2.6 De retourkosten zijn voor eigen rekening en het retour sturen is op eigen risico.


Artikel 3. prijzen, producten, aanbiedingen
3.1 Alle prijzen op Optics-World B.V. zijn in euro’s en inclusief BTW, en exclusief verwijderingsbijdrage en verzendkosten.
3.2 Producten (en speciale aanbiedingen) zijn leverbaar (geldig) zolang de voorraad strekt.
3.3 Producten blijven eigendom van Optics-World B.V. tot ontvangst van betaling van datzelfde product.

3.4 Bij producten waar geen prijs staat omschreven geld de volgende voorwaarden dat deze producten uitsluitend aan overheden worden verkocht en de prijs individueel per aanvraag/bestelling word aangeboden op verzoek.

3.5 Aanbiedingen of speciale acties en demo modellen zijn niet te retourneren.

3.6 De laagste prijsgarantie (conform de banner op de productpagina's) geldt voor identieke artikelen uitsluitend van het merk Swarovski Optik en Kahles. De aanbieder/concurrent dient te alle tijden officieel erkend dealer te zijn binnen Europa van de merken Swarovski Optik/Kahles. Identiek betekent voor ons dat de producent, typeaanduiding enz. identiek zijn of alle gespecificeerde eigenschappen van het artikel identiek zijn.
Wanneer een prijs van Optics-World B.V. vergeleken wordt met die van een concurrent, moeten beide op hetzelfde tijdstip geldig (geweest) zijn. De prijs van de concurrent moet daarbij minstens geldig (geweest) zijn voor een dag.

Artikel 4. betaling
4.1 Bij bestellingen via Optics-World B.V. kan op de volgende wijze worden betaald: per bank of giro vooraf. En via PayPal in overeenstemming tegen de dan geldende tarieven. Optics-World B.V. accepteert geen contanten betalingen.

4.2 verzendkosten zijn voor rekening klant, deze zijn: - bezorging door DPD en DHL tegen de dan geldende tarieven.

4.3 Koper is behoudens anders luidend beding verplicht de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum zonder aftrek van enige korting te voldoen. Verrekening met enige vordering op verkoper is uitgesloten.

4.4 Indien in  het factuurbedrag uitdrukkelijk een  kredietbeperkingstoeslag is opgenomen, wordt deze geacht tot het factuurbedrag te behoren en mag deze uitsluitend in mindering worden gebracht indien de factuur voor het overige binnen 30 dagen na factuurdatum is betaald.
4.5 Indien koper het verschuldigde factuurbedrag niét tijdig voldoet, is hij aan verkoper een rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreden.
Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6: 119 a. B.W. hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is verkoper gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6: 119 a. B.W., waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
4.6 Alleen die betalingen zijn geldig, die op de door verkoper aangegeven wijze zijn verricht. Het staat verkoper vrij door hem ontvangen betalingen af te boeken op de openstaande kosten, de vervallen rente en op de oudste openstaande facturen, ook indien koper heeft aangegeven dat een betaling bedoeld is te worden afgeboekt op een bepaalde factuur of uit het overgemaakt bedrag blijkt dat koper beoogde een bepaalde factuur te voldoen.
4.7 Indien koper doordat de betalingstermijn is verstreken in verzuim is, is verkoper gerechtigd het hem toekomend bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd.
Verkoper heeft het recht alle met koper gesloten overeenkomsten te ontbinden indien koper de verplichting uit een met verkoper gesloten overeenkomst niet nakomt, wanneer aan koper surseance van betaling wordt verleend, dan wel indien koper in staat van faillissement wordt verklaard. Verkoper doet hierbij een beroep op zijn eigendomsrecht.
4.8 Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

4.9 Buitengerechtelijke inningskosten zijn door koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde. Zij bedragen 12 % van het te vorderen bedrag, zijnde het factuurbedrag vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van . € 11,50 Indien koper de hoofdsom, vermeerderd met de opgelopen rente en verhoogd met buitengerechtelijke inningskosten, betaalt binnen 14 dagen nadat hem de schriftelijke aanmaning tot betaling is toegezonden door een derde, aan wie verkoper de invordering heeft opgedragen, dan bedragen de buitengerechtelijke inningskosten 5 % van het verschuldigde bedrag, zijnde het factuurbedrag, vermeerderd met de opgelopen rente volgens lid 3 van dit artikel, met een minimum van  € 11,50.

4.10 Verkoper is niet gehouden aan te tonen dat hij in de uitgave aan buitengerechtelijke inningskosten is vervallen. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.  


Artikel 5. levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Optics-World B.V. streeft ernaar om de geplaatste bestelling binnen 7 dagen te leveren(enkel van toepassing op voorraad producten), wanneer het product niet op voorraad is en speciaal dient te worden besteld zijn wij afhankelijk van de levertijd van de producent en/of leverancier, bij producten met een export restrictie dient Optics-World B.V. een exportvergunning aan te vragen bij de Douane (CDIU), Optics-World B.V. heeft geen invloed op de duur van de afgifte van de exportvergunning, dit kan tot 12 weken duren.
5.2 Zodra de te leveren producten afgehaald zijn op onze locatie door de klant gaat het transportrisico over op de klant. Dit is alleen van toepassing bij het afhalen van de goederen door de klant zelf. Het afhalen van goederen is niet mogelijk voor consumenten.

5.3 Optics-World B.V. levert conform de Nederlandse wet. En levert producten die toegestaan zijn in Nederland. Optics-World B.V. is niet verantwoordelijk voor de mogelijke verbodenheid van onze producten in uw land. U bent zelf verantwoordelijk om te controleren of de producten toegestaan zijn in uw land. U kunt op ons geen enkele schade verhalen. U kunt geen schade op ons verhalen bij mogelijk in beslagnamen etc.  U bent zelf verantwoordelijk voor het invoeren van uw bestelling in uw land van bestemming.

5.4 Wij willen u erop attenderen dat onze producten verboden zijn voor (weder)verkoop/export naar de volgende landen/gebieden genoemd in de sanctielijst.

5.5 Het is niet toegestaan producten welke in de U.S.A. zijn gefabriceerd te (weder)verkopen/exporteren naar landen buiten de EU.

5.6 U bent zich ervan bewust dat u na ontvangst van het product en betaling de nieuwe eigenaar bent en ten alle tijden zelf onderzoek doet of u het product mag wederuitvoeren conform de geldende wet en regelgeving in uw land.

5.7 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument op het door de consument vooraf aangegeven adres.


Artikel 6. retourneren
6.1 Het product mag tot maximaal veertien dagen na aankoop worden geretourneerd ( zie artikel 2.3 ) uitzondering voor zakelijke overeenkomsten ( zie artikel 2.5 )
6.2 Terugbetaling in geval van retour gehaald/gebracht product vindt plaats binnen veertien dagen.
6.3 Retournering is enkel mogelijk met originele factuur.

Artikel 7. garantie en aansprakelijkheid
7.1 Wij verlenen op de door ons geleverde goederen de garantie zoals deze door de leveranciers worden verleend. Na toekenning van de garantieschade door ons, is aan ons de keuze op welke wijze de schade hersteld wordt. Te weten herstellen van de schade, vervangen van het beschadigde onderdeel of het vervangen van het beschadigde product.
7.2 Bij herstellen van de schade, welke achteraf niet tot garantie terug te voeren blijkt, zullen de kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
7.3 Optics-World B.V. is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding (in welke vorm dan ook) aan de klant tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Optics-World B.V..
7.4 Als Optics-World B.V. om welke reden dan ook wel enige schade moet vergoeden, zal deze nooit hoger uitvallen dan het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product.
7.5 In de volgende gevallen is er geen sprake van garantie:
- Als de slijtage van dat product als normaal beschouwd kan worden;
- Als de originele factuur niet meer bestaat, is veranderd, onleesbaar is gemaakt;
- Als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;
- Als beschadiging zijn ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid, of nalatig onderhoud.

 

Artikel 8. Embargo countries.

We versturen geen producten naar de volgende landen:

Afghanistan, Belarus, Central African Republic, Cuba, China, Cyprus (wel EU gedeelte), Eritrea, Fiji, Iran, Iraq, Cote d'Ivoire, Lebanon, Libya, North Korea, Syria, Vietnam, Mali, Moldavia, Myanmar, Haiti, Liberia, Rwanda, Russia, Serbia, Somalia, Sri Lanka, Republic of the Sudan (Northern Sudan), Turkey, Tunisia, Yemen, Zimbabwe, Ukraine (uitsluitend met exportvergunning), Venezuela, Democratic Republic of the Congo. Weder export naar deze landen is verboden, ook het (tijdelijk) uitvoeren naar deze genoemde landen. Bij eventueel vermoeden van doorlevering of uitvoeren naar de genoemde landen zullen wij niet over gaan tot levering.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Europese sanctie map: https://sanctionsmap.eu/#/main

 

Artikel 9. Bestellingen buiten Europa.

Optics-World B.V. verstuurt geen warmtebeeld/thermische apparatuur (uitgezonderd thermische richtkijkers, hiervoor is buiten de Benelux altijd een vergunning nodig) buiten Europa tenzij de bestemming binnen de volgende landen is: Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Zwitserland met inbegrip van Liechtenstein, Verenigde Staten van Amerika en Verenigd Koninkrijk. Voor deze landen hebben wij een permanente uitvoervergunning EU 001 voor DUAL-USE goederen. Deze goederen worden wel altijd gemeld via de expediteur bij de Douane (DHL). Deze goederen worden uitsluitend verzonden.

 

Artikel 10. Goederen conform de militaire goederenlijst.

Optics-World B.V. levert alleen goederen die onder de militaire goederenlijst zijn ingedeeld binnen de Benelux zonder exportvergunning (vrijstelling export regelgeving). Buiten de Benelux is hiervoor altijd een exportvergunning nodig van het CDIU. Hiervoor dient de eindgebruiker te allen tijde een End-Use Statement te ondertekenen. Goederen welke hierin zijn ingedeeld in ons assortiment zijn thermische richtkijkers (richtkijkers met beeldversterking ML1 D.) en nachtzicht(accessoires) vanaf GEN 1 (ML15 C.). Deze worden buiten de Benelux uitsluitend verzonden na ontvangst van een vergunning voor uitvoer van het CDIU. Indien een richtkijker speciaal ontworpen is voor uitsluitend militair gebruik bij de overheid kan deze onder de exportregelgeving zijn ingedeeld als ML1 D. Deze goederen worden uitsluitend verzonden.

Meer informatie vindt u op: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2022:100:FULL&from=EN

 

 

Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld is Optics-World B.V. niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Geldigheid van weergegeven prijzen
Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarden van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Optics-World B.V. weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Informatie van derden
Optics-World B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks

© Copyright

Op alle tekst, afbeeldingen publicaties van deze rust copyright.

Talen
English Nederlands Deutsch Francais Espanol
Valuta
Snel zoeken
Wij accepteren